Denne information er af særlig interesse for

- Bygherrer (BH)
- Totalentreprenører (TE)
- Underentreprenører (UE).

Repræsentanter for byggeriets parter har samarbejdet omkring udformning af de nye regler, som erstatter de nuværende regler. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2019.
Hensigten er, at de nye regler skal stramme op på procedurer, tidsplaner, projektgennemgang m.v. hvilket betyder, at der vil være væsentlig flere regler, der skal overholdes.

Det er ikke muligt her at gennemgå hele aftalegrundlaget og derfor nøjes vi med kort at gøre rede for de vigtigste punkter i det nye aftalegrundlag. Det nye aftalegrundlag kan naturligvis afviges som det gamle, men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det skal fremgå klart, hvad der afviges og aftales.


AB 18

Brand og stormskadeforsikring
Det nye er, at BH fremover SKAL tegne og betale sædvanlig brand og stormskadeforsikring samt at selvrisikoen påhviler BH. Desuden er det nu tilføjet, at parterne på anmodning skal dokumentere, at forsikringerne er i kraft.
I praksis betyder det, at Entreprenøren ikke behøver anmode om at være sikret, ligesom de ikke længere hæfter for selvrisikoen, som de jo heller ikke har indflydelse på størrelsen af.

Projektering
Der er kommet et stk. 3 med i §4. Den siger, at udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre projektering og i så fald helt præcist i hvilket omfang. Hvis og såfremt det er tilfældet, at entreprenøren skal indgå i projekteringen, skal man være opmærksom på, at der er to helt nye paragraffer og ikke mindre end 13 punkter, man fremover skal forholde sig til.
Når man taler både projektering og udførelse, skal man være opmærksom på at der er tale om blandede interesser, hvilket forsikringsmarkedet endnu ikke er gearet helt til. Se punktet under forsikring.

Digitale bygningsmodeller
Er et nyt begreb også i aftalegrundlaget. Tidligere stod der f.eks. målfast på tegningen, men det er ikke tilstrækkeligt i dag. Software, version, identificering skal være præcise.

Projektgennemgang
Der er indført en ny §19, der i flere punkter beskriver en udvidet projektgennemgang.
En voldsom stigning i uoverensstemmelser har nødvendiggjort en stramning, og de enkelte punkter beskriver hvilke.

Tvister
Løsningstrappe, mediation og mægling er nye begreber i AB18. Voldgiftsnævnet kan efter anmodning udpege en mediator eller mægler med henblik på at løse en konflikt.
Bestemmelserne for Syn & Skøn er uændrede. Vær opmærksom på, at § 45 nu er ændret til § 66. Det betyder at hvis parterne fortsat er på talefod, så er mediation og mægling tidsbesparende tiltag.
§68 er dog ny og åbner op for en hurtigere afgørelse.

ABR 18

Gælder for aftaler mellem bygherre og rådgiver. Der er en række forsikringsmæssige forhold i aftalegrundlaget som BH skal være opmærksom på:
Krav om rådgiverforsikring
Der er nu et krav om rådgiverforsikring. En projektansvarsforsikring kan afløse kravet om yderligere forsikring fra rådgivers side.

Betaling fra rådgiver, selvom der ikke er et lidt tab
BH kan kræve betaling af rådgiver, hvis der er begået en fejl, der giver merudgifter for BH. I så fald kan BH kræve, at rådgiver betaler fem procent af udgifterne, dog maksimalt ti procent af det samlede honorar.
Dette er en markant nyskabelse, som kan være med til at imødekomme de udfordringer, der opstår, når et byggeri som følge af en beregningsfejl, flere materialer og lignende, bliver dyrere end budgetteret.

Projektansvarsforsikring og ansvarsbegrænsning
Hvis der er tegnet en projektansvarsforsikring, er ansvaret begrænset til dækningen ifølge projektansvarsforsikringen.

Ingen projektansvarsforsikring og ansvarsbegrænsning
I så fald er ansvaret begrænset til 2 x rådgiverhonoraret, dog mindst 2.5 mio. DKK.

Tvister
Også i ABR18 er der indført en løsningstrappe. Det betyder at en part kan anmode om mediation eller mægling.


Forsikring

Forsikringsselskaberne har været repræsenteret i udvalgene.
Det har desværre ikke, indtil dato, fået dem til at tilbyde tilpassede produkter, bredere dækninger eller åbenhed omkring nye tiltag ifm. AB18 og ABR18.
Enkelte selskaber har åbnet op for at kunne tilbyde dækning for konventionalbøder, mens andre stadig arbejder på det.

Som jeres rådgiver vil vi naturligvis sammen med jer gøre alt for at påvirke selskaberne til at udvikle de gængse produkter, så de modsvarer det nye aftalegrundlag i videst muligt omfang.

Ansvarsbegrænsningen på rådgivningsansvar vil formentlig medføre, at flere bygherrer ønsker at tegne projektansvarsforsikringer, som er dedikerede til det enkelte projekt og hvor summen bestemmes individuelt og kun er tilegnet projektet og de rådgivere man ønsker at medforsikre.

I Contea står vi altid til rådighed for yderligere bistand. Kontakt os meget gerne i god tid inden påbegyndelsen af et byggeri, så vi kan gennemgå eventuelle forsikringsafsnit i aftalen med jer og derigennem sikre, at forsikringsforholdene er i orden.