Nye tider for forsikringsmæglere

Af Lars Steen Nielsen, Group CEO, Contea

Den 1. oktober 2018 træder en ny forsikringsformidlingslov i kraft. En lov som på væsentlige områder ændrer og omskriver den eksisterende forsikringsformidlingslov. Det skal vi som forsikringsmæglere, branche og kunder være glade for.

Forsikringsformidlingsloven, også kaldet IDD, efter det engelske Insurance Distribution Directive, har rod i den bankkrise, vi oplevede i 2007-2008. Det væsentligste formål med IDD er ønsket om en øget beskyttelse af forsikringskunder gennem ens og gennemsigtige konkurrencevilkår på tværs af hele EU. Og dét leverer IDD.

Transparens
Når forbrugerbeskyttelsen af forsikringskunderne i Danmark bliver styrket, skyldes det ikke mindst, at det er lykkedes at fastholde det danske provisionsforbud for forsikringsmæglere, som ellers undervejs i det årelange forløb har været truet i flere omgange. Provisionsforbuddet gør det nemlig sværere at skjule for kunden, hvad der egentlig betales for. Er det for forsikringspræmien, mæglerens løn, noget helt tredje – eller er det måske provision fra et forsikringsselskab til en mægler? Provisionsforbuddet sikrer med andre ord, en transparens der gør det gør det muligt for forbrugeren at gennemskue, hvad der helt præcist betales for. Sådan skal og må det være.

God skik og uddannelse
Men der er mere i posen. Den nye lovgivning stiller fortsat store krav til aktørernes adfærd i form af reviderede regler om god skik, aflønningsregler og ikke mindst kompetencekrav. ”Aktørerne” i denne forstand er forsikringsselskaber, accessoriske forsikringsformidlere, almindelige forsikringsformidlere (fx tidligere agenturer) samt uafhængige forsikringsformidlere (ofte bare kaldet forsikringsmæglere). Alle disse skal nu registreres eller have tilladelse til at udøve forsikringsdistribution. En tilladelse, som uafhængige forsikringsformidlere kun kan opnå, når en række betingelser er opfyldt og dokumenterbare kompetencer hos medarbejderne er til stede og vedligeholdes.
Til slut skal alle større forsikringsformidlere have en ”whistleblower-ordning”, hvor ansatte anonymt kan indberette eventuelle lovovertrædelser begået af formidleren.

Tak til EU for veludført arbejde
Som en del af branchen, er det godt at kunne konstatere, at med de nye skrappere regler, viser vi lydhørhed overfor den politiske virkelighed og det store ønske om større forbrugerbeskyttelse og ensretning af god skik-, informations- og rådgivningsregler på tværs af EU-landene.
Med den nye Forsikringsformidlingslov følger altså et omfattende regelsæt med vidtrækkende konsekvenser. Langt de fleste forsikringsmæglere vil hurtigt kunne indrette sig efter de nye regler, mens andre grundlæggende må nytænke den forretningsmodel, de hidtil har kørt efter. Men samlet set er der med lovgivningen tale om en forbedring for branchen og, ikke mindst, for kunderne.

Så herfra skal derfor lyde et tillykke til forbrugere og branche og en tak til EU for veludført arbejde.