Folketinget har vedtaget en ny lov om stormflod og stormfald. Loven træder i kraft 1. juli 2018.

I forlængelse af anbefalingerne fra ”Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne” har Folketinget vedtaget en ny lov om stormflod og stormfald. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været tovholder på udvalgsarbejdet og har stået for det lovforberedende arbejde i øvrigt.

Bolig- og skovejere, forsikringsselskaber og myndigheder får fremover større klarhed over, hvad og hvornår katastrofeordningerne dækker ved oversvømmelser og væltede træer.

Den nye lov betyder blandt andet, at:

 • Boligejere får fremover mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse op til max. 120.000 kr.
 • Der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer. Tidligere afgjorde Stormrådet sagerne, og der var ingen ankemulighed. Fremover skal forsikringsselskaberne behandle sagerne, og der kan klages over selskabernes afgørelser til Stormrådet.
 • Det bliver hurtigere og mere præcist at erklære stormfald. Og der indføres både et lokalt (i en landsdel) og et landsdækkende stormfald.
 • Ved generationsskifte bliver det muligt for den nye skovejer at tegne en stormfaldsforsikring, selv om den tidligere ejer havde fravalgt det.
 • Ved opgørelse af skade efter væltede træer bortfalder reglen om, at 1/60 af skovejerens areal skal fratrækkes.
 • Boligejerens selvrisiko ser med den nye lov således ud:
 • Der betales ikke længere selvrisiko af udgifter til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod.
 • For skader på ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct, dog minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.
 • For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct, dog minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.
 • For skader på erhvervsejendomme er selvrisikoen 14 pct, dog minimum 14.000 kr.
 • For skader på privat løsøre placeret i ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct, dog minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.
 • For skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct, dog minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.
 • For skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 14.000 kr.

Hvem betaler?

Stormflods- og oversvømmelsesordningen finansieres af de årlige bidrag, som alle med en brandforsikring betaler.

Bidraget udgør fremover 60 kroner, indtil en pulje på 500 millioner kroner er opbygget. Herefter bliver bidraget sat ned til 40 kroner. Hvis puljen bliver brugt og statsgarantien bag ordningen kommer i spil, stiger bidraget midlertidigt til 60 kroner, indtil der igen er opbygget en pulje på 500 millioner kroner.

Den nye lov kan læses i sin helhed her: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l87/20171_l87_som_fremsat.htm