NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
13. december 2019

Sådan kan du minimere de hyppigste skader, der skyldes vintervejret

Der er mange ting, du kan gøre for at forberede dig på vintervejret og dermed forebygge skader og uheld.

Derfor har vi samlet en række tips og gode råd, som kan hjælpe dig til at komme igennem vinteren med mindst mulig risiko.

Nedfalden sne/is fra tage

Som husejer har du pligt til at advare forbipasserende og bilejere, hvis der er fare for nedstyrtning af sne eller is. Du skal sørge for forsvarlig afspærring og for at fjerne sne og istapper. Hvis en fodgænger/ting/bil rammes af en istap eller sne, kan der rettes et erstatningskrav mod dig som husejer. Hvis du var eller burde være klar over faren og intet har foretaget dig, skal du betale erstatning.

Gode råd

  • Hvis du har mulighed for det, så fjern sne og istapper fra taget. Mens du gør det, skal du sørge for en forsvarlig afspærring foran huset, så de forbipasse-rende/biler/ting ikke bliver ramt.
  • Opsæt tydelig afspærring – f.eks. med rødt/hvidt plastik¬bånd, kegler eller brædder der går fra husmuren og ud til det område, hvor det er sikkert at færdes. Husk at undersøge om afspærring kan opsættes lovligt - ellers skal du kon¬takte politiet og bede om tilladelse til det.
  • Opsæt tydelig advarsel om risikoen for nedstyrtning af sne og is. Advarslerne skal hænges op på steder, hvor forbipasserende typisk færdes, eller hvor biler eller lignende holder parkeret. På advarslen kan du fx skrive: ”Pas på! Is og sne kan styrte ned fra taget. Færdsel på eget ansvar.”
  • Vær opmærksom på snemængden på taget og temperaturforholdene dagligt - en pludselig ændring i vejret kan få sne og is til at falde ned fra taget.

Glatføreskader

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang hen til og foran din ejendom. Du skal sørge for at rydde færdselsarealer – fortov, vej- og stiarealer, trapper og par¬keringspladser – umiddelbart efter snefald, og efterfølgende strø med sand, grus eller salt. Du skal også sørge for at salte eller gruse, når det er glat. Du kan komme til at betale erstatning, hvis en person kommer til skade, og du ikke har overholdt dine forpligtigelser.

Gode råd

  • Fjern sne og sørg for at salte/gruse området. Sørg for at vinterbekæmpe i det tidsrum, hvor der er meget færd¬sel på jeres grund og umiddelbart efter, det er holdt op med at sne. Vinterbekæmpelsen skal som minimum være effektiv i perioden fra kl. 7 og frem til kl. 22, men dog i et længere tidsrum, hvis du ved, at der også er færdsel på stedet uden for dette tidsrum.
  • Særligt ved hård frost er det mest effektivt at bruge en blanding af salt og grus.
  • Hvis din vinterbekæmpelse er overdraget til et selvstændigt firma eller person, så sørg for at lave en skriftlig aftale. I aftalen skal der være taget højde for de forpligtigelser til at vinterbekæmpe, som er beskrevet, herunder hvilke områder der er omfattet af aftalen, så det klart fremgår, om firmaet overtager alle opgaver, eller om en del af disse fortsat varetages af ejer eller vicevært.

Logbog

Det kan være en god idé at udarbejde en logbog over de daglige tilsyn og opgaver, der er udført. I tilfælde af en skade vil det være af stor betydning, hvis du i vinterhalvåret laver optegnelser/logbog over, hvilken dato og tidspunkt der er vinterbekæmpet. Er der f.eks. fjernet istapper, opsat afspærrin¬ger eller advarsler, eller er der ryddet sne, gruset, saltet eller andet. Desuden kan du notere særlige vejrforhold som isslag, hård frost, tøvejr, pludselige temperaturændringer eller mængden af nedbør.

Ved skade

I tilfælde af skade er det en stor hjælp, hvis du straks tager foto af skadestedet og noterer navne og telefonnumre på eventuelle vidner og gemmer dem i skadeanmeldelsen.

Vil du vide mere?

Kontakt forsikringsmægler og sikringsrådgiver
Lars Smedegaard Jespersen
+45 2042 1281
lje@contea.dk