NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
08. november 2019

Rettigheder og pligter vedr. vintervedligeholdelse

Så nærmer tiden sig, hvor vi igen skal trækkes med vintervejr og deraf følgende fortrædeligheder af forskellig art. I kan her læse om de rettigheder og de pligter, I skal være opmærksomme på, når der sker skader på jeres veje, grundarealer mv. Ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler, er man kun erstatningsansvarlig for en skade, der skyldes fejl eller forsømmelse. Man skal med andre ord have gjort noget forkert eller undladt at have handlet korrekt i forhold til den arbejdsopgave, man skal forvalte.

Grundejerforpligtelsen

Det skærpede grundejeransvar følger af, at man som grundejer har en almindelig handlepligt til at vedligeholde og sikre den faste ejendom på en sådan måde, at almenheden ikke som følge af ejendommens tilstand påføres skade.

I har pligt til

  • At glatførebekæmpe jeres grund, herunder adgangsveje, stier, pladser og trapper.
  • At holde jer orienteret om vejret via fx DMI.
  • At planlægge jeres vintervedligeholdelse; gerne med en logbog, så man kan se hvem, der gør hvad i hvilke situationer og på hvilket tidspunkt.
  • At holde øje med snemængder fra tage og andre udhæng, og om nødvendigt foretage behørig afspærring og advare beboere (og andre) om risikoen for snefald. (I må ikke afspærre på offentlig vej uden politiets tilladelse.)

Med andre ord

Jeres medarbejdere skal holde sig orienteret om vintervejret og påbegynde snerydning og glatførebekæmpelse på jeres grunde snarest muligt efter snefalds ophør. Som tommelfingerregel skal der være sneryddet og glatførebekæmpet i tidsrummet mellem kl. 07:00 og 22:00 (søndage mellem kl. 08:00 og 22:00).
Da mange institutioner og SFO’er dog allerede åbner kl. 06:00/06:30, forventes det for kommuners vedkommende, at der er påbegyndt rydning og glatførebekæmpelse inden åbningstid.

Hvad er praktisk muligt?

Det er i vid udstrækning et spørgsmål om, hvad der er praktisk muligt, og det danske vintervejr varierer jo en del, så vi nogle år har deciderede snevintre, mens vi andre år sammenlagt måske har 2-3 ugers sne- og frostvejr. I snevintre siger det sig selv, at det ikke er muligt at sørge for komplet vejfarbarhed døgnet rundt på alle adgangsveje.

I har ret til

At prioritere jeres sne- og glatførebekæmpelse således at forstå, at hvis I har et område, som er stærkt trafikeret af fodgængere, cyklister mv., så skal dette område selvfølgelig ryddes først, set i forhold til snerydning på et sted hvor der ikke er ”fri adgang”.

Retspraksis på området tager i store træk dette med i overvejelserne, når der dømmes i sager om glatføreskader, og der gælder heller ikke her en strengere ansvarsvurdering end for andre.

Skader og forsikring

I bør altid anmelde alle krav om erstatning til jeres forsikringsselskab, hvis I har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsselskabet vil foretage vurdering af den konkrete sag og afgøre, om I kan pålægges et erstatningsansvar for den skete skade. Hvis I kan pålægges et erstatningsansvar, vil forsikringsselskabet udbetale erstatning til skadelidte/skadelidtes kaskoforsikring. I tilfælde hvor det vurderes, at I ikke kan pålægges et erstatningsansvar for den skete skade, så vil forsikringsselskabet friholde jer for ansvar overfor skadelidte og redegøre for, hvorfor de på jeres vegne ikke skal betale erstatning for skaden.

Vil du vide mere?

Kontakt forsikringsmægler
Carsten Andersen
+45 2042 1519
can@contea.dk