Ansvar ved udlån af værktøj mv.


Deleøkonomi bliver stadigt mere almindeligt. Vi låner alt muligt hos hinanden, herunder også værktøj, i stedet for selv at købe det. Det giver anledning til disse spørgsmål i forhold til forsikring og erstatningsansvar:

  • Kan et boligselskab udlåne værktøj mv. uden at blive ansvarlig for de skader, som vil kunne ske?
  • Hvor går grænsen for, hvilken form for værktøj en afdeling kan låne ud til beboerne (almindeligt håndværktøj kontra mere professionelt værktøj)?

Hvilket værktøj kan boligselskabet udlåne?
Der findes ingen regler for, hvilke former for værktøj et boligselskab kan udlåne. Vær dog opmærksom på at så snart man stiller større og mere professionelt værktøj til rådighed, begynder kravet til agtpågivenheden også at stige.

Det gælder for eksempel rundsave, professionelle boremaskiner eller gulvslibere, der ikke hører under den gængse betragtning af, hvad normalt værktøj er. Så hvis man stiller dette til rådighed – for den almindelige (ikke håndværkeruddannede) beboer - kræver det mere instruktion end ved anvendelsen af en almindelig hammer eller skruetrækker.


Produktansvar:
Hvis et boligselskab udlåner værktøj, og værktøjet forvolder skade, kan der potentielt være tale om en produktansvarsskade.
Hvis forsikringen i dette tilfælde skal dække, vil det være en forudsætning, at værktøjet/materiellet har været defekt.
Det er derfor den enkelte beboer, der skal bevise at:
1) skaden skyldes en defekt og
2) der er årsagssammenhæng mellem defekten og skadens opståen.
Forsikringen dækker alene, hvis der er tale om en sag med produktansvar.

Hvilke former for værktøj kan et boligselskab udlåne?
Der findes som udgangspunkt ingen regler for, hvad et boligselskab må eller ikke må udlåne. Det enkelte boligselskab bør dog være opmærksom på, at hvis man begynder at stille semi- eller helprofessionelt værktøj eller materiel til rådighed, så begynder kravet til agtpågivenheden også at stige.
Udlånet kan kræve instruktion - og tilsyn med, at instruktionen følges. Netop fordi der er tale om det skærpede grundejeransvar, kan boligselskabet ikke blot fraskrive sig ansvaret for instruktion.

Tilsyn og vedligeholdelse er boligselskabets opgave og omkostning:
Når et boligselskab udlåner semi- eller helprofessionelt værktøj, skal der for det første føres tilsyn med værktøjet, så man sikrer sig, at der ikke udleveres ting, som har defekter. Dette kan være ret tidskrævende, og da det er boligforeningen, der ejer materiellet eller værktøjet, så er det alene boligforeningens udgift og må regnes til en del af driftsudgifterne.

Boligforeningens ansvar:
Boligforeningen risikerer med ovennævnte at påtage sig et videregående ansvar ved at stille defekt værktøj til rådighed for beboerne, og dette er ikke dækket af ansvarsforsikringen.

Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor meget beboeren selv har kunnet forvente/acceptere af risiko mv., men domstolene har en stigende tendens til at også at kigge på, hvem der bedst ”kan bære udgiften”.

https://www.contea.dk/information/

 
 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller søger mere information på området, er du velkommen til at kontakte forsikringsmægler Carsten Andersen på tel. 20421519 eller på e-mail can@contea.dk